BİLMEDİĞİMİZ KAPİTALİZM Gizli Elin Kurumsallaşması: YOİKK

Bil_Kapitalizm

Sessiz devrim! Son dönem kapitalist toplumsal ilişkilerde gerçekleşen değişimi ifade etmek için kullanılan bir ifade. Sessiz devrimi tanımlayan en önemli değişken kamu örgütlenmesinin mimari yapısında gerçekleşen muazzam dönüşüm..
Satış fiyatı 26,00 TL
Taban fiyat35,00 TL
İndirim-9,00 TL
Vergi tutarı
Standart fiyat:


Kargo için kargo ile 11,00 TL

Preloader

ÖNSÖZ

İÇİNDEKİLER

Tablo Listesi 9
Şekil Listesi 9
Kısaltmalar 10
Önsöz ve Teşekkür 13
Pandora’nınKutusu Açılırken Bilmediğimiz Kapitalizm/ Fuat Ercan 15
Giriş: Toplumsal Gerçekliği Bir Kurum Üzerinden Anlamak 23
Kapitalist İşleyişin Değişen Kavramsal Dili 29
Reform ve Düzenleme Ayrımı 32
Çatışma ve Reformlar 35
Düzenleme, Yasalarve Kurumlar 38
Koordinasyon 42
Plan mı, Koordinasyon mu? 48
Rekabet ve Koordinasyon 55
Gizli Elin Meşrulaşması ve Zaman İçindeKurumsallaşması...63
“Gizli El” ve “Mükemmel Koordinasyon 63
Gizli El İçin Müdahale 69
Müdahalenin, “Gizli El” İçine Çekilmesi 74
“Mucizevi Koordinasyon”un Mimarı 76
Piyasanın ve Müdahalenin Meşrulaştırılması 79
Geç Kapitalistleşmiş Ülkelerde Müdahale ve Koordinasyon 83
Kalkınma Literatüründe Koordinasyon 86
Gizli Elin Önlenemez Yükselişi: Keynesyen İktisada İtirazlar 91
Müdahalenin Piyasayaİçkinleştirilmesi: Kurumsal ve Anayasal İktisat 96
Rasyonel İnsanın, Rasyonel Olmadığı Gerçeği 105
İşlemsel Adalet ve Anayasal İktisat 107
Bilmediğimiz Kapitalizmin İşleyişi: FYGYÜS 115
Genel Olarak Sermaye ve Koordinasyon 116
Farkın Genel Kaynağı; Emek Gücü 119
Sermayenin İşlevleriBağlamında Koordinasyon 126
Biçimsel Dönüşüm Aşamasında Koordinasyon 127
Gerçek Dönüşüm Aşamasında Koordinasyon 133
Realizasyon Aşamasında Koordinasyon 136
Genişleyen YenidenÜretim Süreci ve Fark’ın Dinamik Analizi 137
Farkın Değerlenmesinde (Volarizasyon) Koordinasyon 140
Genel Kâr Oranının RekabetYoluyla Eşitlenmesi ve Piyasaya İçkin Koordinasyon 142
Farkın, Aynı Sektöre ya da Farklı Sektöre Yönlendirilmesi Halinde Farklılaşan İlişkilerin Koordinasyonu 146
Sermayenin Organik Bileşimi ve Koordinasyon 147
Nicel ve Nitel Emek Gücünde Farklılaşmanın Koordinasyonu 150
Farkın SermayeYoğunluğu Düşük Bir Sektöre Yönlendirilmesi ve Koordinasyon 155
Farkın Yeni Mekanlara Yönlendirilmesi 156
Farkın Yeni Metalaşan AlanlaraYönlendirilmesi 158
Gizli Elin Kurumsallaşması:YOİKK ve YDK 163
Sermayenin Uluslararasılaşması ve Tarihsel Gelişimi 165
Türkiye’de Sermaye Birikim Mekanizmasının Oluşumunda Koordinasyon 172
Uluslararası SermayeBirikimine Eklemlenme ve İstikrar Politikaları 181
Yatırım Ortamını İyileştirme (YOİ 183
YOİ’nin Meşrulaştırılması ve Söylem Olarak YOİ 186
Yatırım OrtamınınBileşenlerinin Tanımlanması 191
Finansmana Erişim 195
Altyapının Kalitesi 198
Vergiler 199
Düzenlemeler 200
Politik İstikrarsızlık 202
Yolsuzluk 203
Suç 203
Yatırım Ortamını İyileştirme Çalışmalarının Aktörler ve İlişkiler Düzeyinde Analizi 204
Yatırım Ortamını İyileştirme’de Sermaye-Devlet İlişkisi 206
Yatırım Ortamını İyileştirme’de Sermaye-Sermaye İlişkisi 211
Yatırım Ortamını İyileştirme’de Ücretliler 212
Bir Süreç Olarak YOİ: “Bisikletten Düşmemek.” 217
Paydaş Diyalogları/Danışmanın Kolaylaştırılması 220
Koordinasyonun Kolaylaştırılması 221
Mevcut Yasa ve Politikaların Gözden Geçirilmesi 223
Yeni Politika ve Düzenleyici Önerilerin Denetimi 224
Yatırım Ortamının İyileştirilmesi ve Koordinasyon Kurulu (YOİKK 226
Türkiye’de YatırımOrtamının İyileştirilmesi Reform Programı ve YOİKK 235
YOİKK’in Teknik Komiteleri 246
Şirket Kuruluşu Teknik Komitesi 246
İstihdam Teknik Komitesi 249
Sektörel Lisanslar Teknik Komitesi 251
Arazi Temini ve Arsa GeliştirmeTeknik Komitesi 257
Vergi ve TeşviklerTeknik Komitesi 261
Vergi İdaresi ve Bürokrasi ile İlgili Problemler 264
Mevzuata İlişkin Problemler 266
Dış Ticaret ve GümrüklerTeknik Komitesi 269
Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Teknik Komitesi 273
Doğrudan Yabancı Yatırım Mevzuatı Teknik Komitesi 276
Yatırım Promosyonu Teknik Komitesi 279
Küçük ve Orta Ölçekliİşletmeler (KOBİ) Teknik Komitesi 282
Kurumsal Yönetim Teknik Komitesi 284
AR-GE Teknik Komitesi 286
YOİKK’deki Sermaye
Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED 289
YASED’in Temel FaaliyetAlanları 293
Türk Sanayicive İş Adamları Derneği(TUSİAD 298
Türkiye Odalar ve BorsalarBirliği (TOBB 304
YOİKK’in Talep Ettiği Düzenlemeler ve Gerçekleşmeleri 309
Genel Olarak Sermayenin Tümü için Yapılması Gerekli Görülen Düzenlemeler 310
Para ve Döviz Piyasalarının Istikrarı Için TCMB Kanununda Degisiklikler Yapılması 311
Enflasyon Hedeflemesi 312
Farkın Aynı Sektöre Yönlendirilmesi Nedeniyle Gerek DuyulanDüzenlemeler 313
İşgücüne Yönelik Olarak Gerçekleştirilen Düzenlemeler 313
Eğitim Faaliyetlerinin İhtiyaç Duyulan İşgücü ile Uyumlulaştırılması 314
İşgücü Maliyetinin Azaltılması veİşgücü Piyasasının Esnekliğinin Arttırılması 316
AR-GE Çalışmalarına Yönelik Olarak Yapılan Düzenlemeler 318
Birikimin Farklı Sektörlere Yönlendirilmesi Durumunda Gerekli Olan Düzenlemeler 321
Piyasaya Giriş–Çıkış Engellerinin Azaltılmasına Yönelik Olarak Yapılan Düzenlemeler 322
Mevcut Piyasalarda Deregülasyon ve Reregülasyon Çalışmaları 324
Uluslararası BirikimeEklemlenme AçısındanYapılan Düzenlemeler 327
Yeni BirikimAlanlarının Oluşturulması İçin Yapılan Düzenlemeler 330
Yatırım Danışma Konseyleri 333
YDK’nın Dünyadakiİlk Örnekleri 335
Sermayenin Döngüsü ve Yatırım DanışmaKonseyleri 336
Uzlaşı ve Çatışma Alanı Olarak Yatırım Danışma Konseyleri 338
Türkiye’de Yatırım Danışma Konseylerinin Yapısı 339
Sermayenin Temsiliyeti Açısından Yatırım Danışma Konseyleri 341
Sonuç: Gizli El Neden Kurumsallaştı 343
Ekler 347
Kaynakça 387
TABLO LİSTESİ
Tablo 1: Reformlar İçin Geliştirilen Temel Öneriler Listesi 231
Tablo 2: İdari Yükü Azaltmakİçin Belirlenen Hedeflerin Özeti 265
Tablo 3: Yatırım Ortaımını İyileştirmede Kurumlarının İlişkiselYapısı 289
ŞEKİL LİSTESİ
Şekil 1 : Hicks-Hansen IS-LM Modeli 75
Şekil 2 : 1961-1969 Philips EĞRİSİ 77
Şekil 3 : 1949-2000 Philips EĞRİSİ 78
Şekil 4 : YOİ’nin KurumsalYapısı ve İşleyiş Şeması 242
Şekil 5 : Kırmızı Et veTavukçuluk Sanayi İin YatırımLisansı 254
Şekil 6 : Krmızı Et ve Tavutçuluk Sanayiİçin Faaliyet İzni 255
Şekil 7 : Arazi Tahsisi İçin Gerekli İşlemlerde Harcanan Süre 259
Şekil 8 : Vergi İdaresi ve Mevzuatına İlişkin Problemler 263

KÜNYE

ISBN 978-605-86699-2-5
Sosyal Araştırmalar Vakfı
Küreselleşme Dizisi
Bilmediğimiz Kapitalizm
Gizli Elin Kurumsallaşması: YOİKK Ayşe Cebeci
Birinci Basım: Ağustos 2012
Yayına Hazırlayan
Serap Korkusuz Kurt
Kapak Tasarım
İlknur Kavlak
Baskı Öncesi Hazırlık
Ülkü Gündoğdu
Baskı ve Cilt: Kayhan Matbaacılık
Davutpaşa Cad. Güven San. Sitesi C Blok No: 244
Tel: 0 212 576 01 36
Sosyal Araştırmalar Vakfı İktisadi İşletmesi
İstiklal CaddesiSahne Sk. No: 5/6
Beyoğlu – İstanbul
Tel/Fax: 0 212 292 55 85 - 86
Web: www.savportal.org