Ulaşımda Enformel İlişkiler, Rant ve Rekabet

kapak_rant_orta

Bu araştırmanın önemi kent içi ulaşımda öteden beri var olan enformel/formel karışımı çalışma ilişkilerini konu almasıdır. Böylece, Türkiye’deki konut ve iş piyasasına hâkim olduğunu bildiğimiz “enformel/formel” ilişkilerin iç içeliğini kent içi ulaşımdaki çalışma ilişkileri bağlamında izleyebiliyoruz. Kanımca ya da benim ilgilendiğim alan bağlamında Batuhan Ersöz’ün bu çalışmasının en önemli katkısı sadece kuralları ya da formel verileri inceleyerek anlayamayacağımız, hatta belki de hiç farkında olmadığımız bazı ilişkileri alan araştırması yaparak tamamlamasıdır. Bu çalışmayı özel kılan bir başka nokta kent içi ulaşımdaki kamusal olarak düzenlenmiş kitlesel ulaşımın dışında kalan bir alandaki, taksi, minibüs ve dolmuştaki, çalışma ilişkilerine yoğunlaşmasıdır. Bu sayede, araç mülkiyeti, kullanım hakkı (plaka) ve mesleki liyakat (ehliyet) gibi işyeri, işveren ve çalışanın konumuna göre değişen karmaşık kuralların çalışma ilişkilerindeki işleyişini gözlemleyebiliyoruz.

Sema Erder

Bu çalışmada kent içi ulaşımdaki çalışma ilişkileri, rant, rekabet ve dönüşüm konuları ticari plaka ve onun üzerinden ortaya çıkan örüntü üzerinden ele alınıyor. “Plaka”da cisimleşen bu örüntünün yarattığı muazzam bir saçaklanma olduğunu bu kitabın okurları kolayca fark edecekler. Bu örüntünün ortaya çıkarılmasını sağlayan bilgi kaynağı mevcut literatüre dayanarak yürütülen saha araştırmasının bulguları ve analizidir. Saha bulguları ve analizi bize formel ve enformelin iç içe geçtiği, buna karşın kaotik olmayan bir örüntünün söz konusu olduğunu göstermektedir. Aynı şekilde bu çalışma bu alanın kaotik olmayışının problemsiz olduğu anlamına gelmediğini detaylı bir biçimde aktarmaktadır.

Selmin Kaşka
Satış fiyatı 40,00 TL
Taban fiyat60,00 TL
İndirim-20,00 TL
Vergi tutarı
Standart fiyat:


Kargo için kargo ile 30,00 TL

Preloader

İÇİNDEKİLER

Doktora tez mesaisinden kitaba/ Selmin Kaşka

Taksi şoförleri: Esnaf mı, işveren mi, emekçi mi, prekarya mı?/ Sema Erder

Önsöz ve Teşekkür

GİRİŞ

TOPLUMSAL DEĞİŞME SÜRECİNDE ULAŞIM ve ULAŞIMIN DÖNÜŞÜMÜ

Mekânsal Organizasyon, Üretim İlişkileri ve Kent: Ulaşıma Yansımaları

Sanayileşme, Kentleşme ve Ulaşımın Önemi

Sanayileşme Sürecinde Kenti Açıklamak: Yaklaşımlar ve Tartışmalar

Türkiye’de Kentsel Gelişme Dinamikleri

Kentsel Gelişme ve Ulaşım: Sermaye Birikimi ve Hareketlilik Ekseninde İşlevler

Sermaye Birikimi ve Ulaşımın Farklılaşan İşlevleri

Kent Mekânı ve Kentsel Ulaşımın İşlevleri

Ulaşım İlişkilerinde Sınıf

KENTSEL ULAŞIMDA FARKLILAŞMA: BİÇİMLER, ÜLKELER ve ÖRNEKLER

Kent İçi Ulaşımda Dönemler: Gelişim, Farklılaşma ve Dönüşüm

Kent İçi Toplu Ulaşımda Ara Formlardan Büyük Ölçekli Yatırımlara Farklı Sistemler

Toplu Taşıma Sistemlerinde Sınıflandırma

Kent İçi Ulaşımda Ara Ulaşım Sistemleri

Yaygın Bir Ulaşım Sistemi Olarak Kent İçi Ulaşımda Otobüs Taşımacılığı

Tramvaydan Metroya Kent İçi Ulaşım: Raylı Sistemler

Bölgesel Demiryolları ve Denizyolu Ulaşımı

Kent İçi Ulaşımın İşletim Modelleri Açısından Değerlendirilmesi

Türkiye’de Ulaşım: Politikalar ve Uygulamalar

Ara Ulaşım Formları ve Örgütlenme Biçimleri: Dünya Örnekleri

Taksi Taşımacılığı İşletim Modelleri ve Dünya Örnekleri

Farklı Ülke Örneklerinde Minibüs/Dolmuş Taşımacılığı

Latin Amerika

Asya

Eski SSCB Örnekleri: Rusya, Gürcistan ve Kazakistan

Afrika

Erken Kapitalistleşmiş Ülke Örnekleri Olarak ABD ve İngiltere

ULAŞIMDA ESNAF, İŞÇİ ve İŞVEREN OLMAK: ARA ULAŞIM FORMLARINDA SINIF İLİŞKİLERİ

Ulaşım Alanında Düzenleme Biçimleri ve Rant

Rantı Anlamlandırmak: Kavram ve İlişki Setleri

Kent İçi Ulaşım Lisanslarını Rant Üzerinden Analiz Etmek

Rant Üzerinden Sınıfsal Ayrışma: Ara Ulaşımda Dönüşen Emek Yapısı

Ulaşım Lisanslarında Değerin Dönüşümü: New York ve Dublin Örnekleri

Ara Ulaşım Sistemlerinde Çalışma İlişkileri: Enformellik, Rant ve Rekabet

Enformel İlişkilerden Kurumsallaşmaya: Kent İçi Ara Ulaşımda Şoförlük

Toplumsal Düzeyde Karmaşık Bir İlişki Biçimi Olarak Enformellik

Kent İçi Ulaşımda Meslek Olarak Şoförlüğün Yapısal Dönüşümü

Risk, Güvencesizlik ve Rekabet Ekseninde Çalışma İlişkileri

İSTANBUL’DA KENT İÇİ ULAŞIM ve EMEK SÜREÇLERİ

Tarihsel Perspektifte İstanbul ve Dönüşüm Dinamikleri

İstanbul’da Kent İçi Ulaşım: Dönemler, İşlevler ve Planlama

İstanbul’da Kent İçi Ulaşım Dönemleri

Cumhuriyet Öncesi Dönem: İmtiyazlar Ekseninde Kent İçi Ulaşım

1923-1950 Dönemi: İmtiyazlardan Kamu Etkinliğine

1950-1980 Dönemi: İstanbul’da Yeni Sistemler ve Aktörler

1980 Sonrası Dönem: Küçük Girişimcilikten Büyük Projelere

İstanbul’da Ara Ulaşım Sistemleri: İşleyiş, Mevzuat ve Dönüşüm

İstanbul’da Şoförlük: Vasıf ve Meslek

Yasal Düzenlemeler ve Kurumsal Etkinlik

Taksi, Minibüs ve Taksi-Dolmuşların İş Akışı ve Aktörler Açısından Değerlendirilmesi

ULAŞIM EMEĞİ VE DÖNÜŞÜMÜ: İSTANBUL’DA FARKLI KENT İÇİ ULAŞIM FORMLARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Araştırmanın Amacı ve Kapsamı

Araştırmanın Yöntemi

Araştırma Bulgularının Sunulması .

İstanbul’da Kent İçi Ulaşım Emeğini Plaka Kavramı Üzerinden Analiz Etmek

İstanbul’da Kent İçi Ulaşımda Minibüs, Taksi ve Taksi-Dolmuş İçin Bir Sınıflandırma: “Plaka Sahipliği” ve “Şoförlük”

Esnaf/Bağımsız Çalışan Plaka Sahibi

İşveren Plaka Sahibi

Plaka Sahibi Rantiyeler

Rant ve Kent İçi Ulaşımın Dönüşümü: Mülkiyet İlişkileri, Yoğunlaşma ve İşçileşme

İstanbul’da Ara Ulaşımda Şoförlük: Formel ile Enformel Arasında

Çalışma İlişkileri

Çalışma Düzeni

Çalışma Saatleri

Az Çal, Öz Çal, Hep Çal”: Gelir ve Yevmiye İkileminde Kazanç

İzinler

Çalışma İlişkilerinde Anlaşmazlıklar ve Çözümler

İşe Giriş Koşulları

İş Güvencesi

Sosyal Güvenlik

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

Lisanssız Araçta Şoförlük: Kent İçi Ulaşımda “Korsan” Çalışma .

Mesleki İtibar

Kent İçi Özel Ulaşım Hizmetinde Kadınlar

Teknoloji ve Yeni Çalışma Biçimleri

Formel Düzenlemelerden “Gece Kurallarına”: Çalışma İlişkilerinde Rekabet .

Ulaşım Emeği ve İstanbul: Altyapı, Büyüme ve Çalışma İlişkileri

Hat İçi Mücadeleden Hatlar İçin Mücadeleye Kent İçi Ulaşımda Örgütlenme: Formel ve Enformelin Birlikteliği

Yerel Yönetim ve Meslek Örgütleriyle İlişki

SONUÇ

KAYNAKÇA

EKLER

KÜNYE

SAV Sosyal Araştırmalar Vakfı

ISBN  978-605-9816-21-2

Sosyal Araştırmalar Vakfı 72

Ulaşımda Enformel İlişkiler, Rant ve Rekabet

İstanbul’da Şoförlük ve Çalışma Pratikleri

Batuhan Ersöz

Birinci Basım Nisan 2022

Yayına Hazırlayan

Serap Korkusuz

Kapak Tasarımı

İlknur Kavlak

Baskı Öncesi Hazırlık

Ülkü Gündoğdu

Baskı ve Cilt

Özdemir Matbaacılık

Maltepe Mah. Gümüşsuyu Cad. Topkapı Center No: 28/245

Zeytinburnu/İstanbul

Tel: 0 212 577 54 92

Sosyal Araştırmalar Vakfı

İktisadi İşletmesi

Osmanağa Mah. General Asım Gündüz Cad. No: 35/14

Kadıköy/İstanbul

Tel: 0 216 345 69 39

Web: www.sav.org.tr

e-mail: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

FORM

rant tan kck