KÜRESEL KAPİTALİZM ve DEVLETİN DÖNÜŞÜMÜ: TÜRKİYE'DE MALİ İDAREDE YENİDEN YAPILANMA

  PDF Print E-mail
Başlık:      KÜRESEL KAPİTALİZM ve DEVLETİN DÖNÜŞÜMÜ: TÜRKİYE'DE MALİ İDAREDE YENİDEN YAPILANMA
Kategoriler:      e-kitap, Küreselleşme
KitapID:      10
Yazarlar:      Selime Güzelsarı
ISBN-10(13):      978-9944-5612-8-0
Yayımcı:      SAV
Yayım Tarihi:      Eylül 2008
Baskı:      1. Baskı
Sayfa Sayısı:      213
Dil:      Belirtilmemiş
Puanlama:      0 
Resim:      cover
Ekitap:      ekitap indir1.pdf
Açıklama:     

İÇİNDEKİLER

KISALTMALAR ...11

TEŞEKKÜR ...13

GİRİŞ ...15

BİRİNCİ BÖLÜM

KAPİTALİST DEVLET BİÇİMİNİN DÖNÜŞÜMÜ ...23

I. Neoliberal Küreselleşme ve Kapitalist Devlet Biçiminin Dönüşümü ...23

A. 1970’lerden Günümüze Kapitalizmin Küreselleşmesine Genel Bir Bakış ...23

B. Neoliberal Küreselleşme ve Devlet Biçiminin Dönüşümü: Kuramsal Bir Çerçeve ...40

1. Sermaye ve Devletin Çelişkili İlişkisi ...41

2. Devletin İçsel-Kurumsal Örgütlenmesinde Değişim: Ekonomi Yönetiminin Ön Plana Çıkması ...44

C. Neoliberal Hegemonyanın Kuruluşu ...69

1. Toplumsal İlişkiler ve Devlet Üzerinde Sermayenin Yeni Hegemonya Stratejileri ...71

2. Ekonomi-Siyaset Ayrımı ve Sermayenin Ekonomiyi “Siyasetsizleştirme” Stratejileri ...82

II. Türkiye’de Devlet Biçiminin Dönüşümü ...95

A. Neoliberal Küreselleşmeye Uyum ve Yapısal Düzenlemeler: Ekonomi/Maliye Politikalarında ve Kurumsal Yapılanmada Değişim (1980-1999) ...96

1. Sermaye ve Devletin Yeniden Yapılanması: Genel Eğilimler ...96

2. Ekonomi/Maliye Politikalarında Değişim ...105

a.“Devletin Küçültülmesi” ...105

b. Bütçe ve Vergi Politikalarında Sermaye Lehine Değişim ...108

c. Düzenleme Dışı Bırakma ya da Neoliberal Düzenleme ...116

3. Devletin İçsel-Kurumsal Örgütlenmesinde Değişim: Ekonomi/Maliye Yönetiminde Yeniden Yapılanma ...119

a. Yürütme Organının Yasama Organı Karşısında Güçlenmesi ...123

b. Yürütme Organının İç Hiyerarşisinin Yeniden Düzenlenmesi ...125

c. Dünya Kapitalizmiyle Eklemlenmeye Dönük Kurumsal Düzenlemeler: Hazine Müsteşarlığı ...128

B. Küresel Kapitalizmle Kurumsal Bütünleşme, Neoliberal Politikaların Yasal-Kurumsal Düzeneklerinin Oluşması ve Devletin Dönüşümü (2000’ler ...144

1. “Devletin Küçültülmesi”nden “Düzenleyici Devlet”e ...147

2. Küresel Kapitalizme Kurumsal Uyarlanma ...153

3. Neoliberal Hegemonyanın Kuruluflunda Ekonomiyi “Siyasetsizleştirme” Stratejileri ...161

a. Kamu Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar ve Siyaset- Yönetim Ayrımı ...172

İKİNCİ BÖLÜM

KÜRESEL KAPİTALİZMLE BÜTÜNLEŞME ARAYIŞLARI ve KAMU MALİ YÖNETİMİNDE YENİDEN YAPILANMA ...185

A. Kaynakların Bölüşüm Sürecini Piyasaya Tâbi Kılma Mekanizmalarının Yeniden Düzenlenmesi: Bütçe Reformları ...187

B. Kamu Mali Yönetiminde Yeniden Yapılanmaya Geçişi Belirleyen Dinamikler ...198

1. Kamu Mali Yönetimine ve Bütçe Sistemine Genel Bir Bakış ...198

2. Küresel Kapitalizmle Kurumsal Bütünleşme Arayışlarının Kamu Mali Yönetimine Yansıması ...208

a. Dünya Bankası ve IMF’nin Müdahalesi ...209

b. Avrupa Birliği Normlarına Uyum ... 223

c. “Dışsal” Belirlenimlerin “İç” Siyaset ve Dinamiklerle Buluşması ...226

C. Kamu Mali Yönetiminin Piyasa Disiplinine Bağlanması: 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasası ...240

1. Yasanın Oluşum Süreci ...242

2. Yasanın Temel Kavram ve İlkeleri Çerçevesinde Yeni Mali Yönetim ve Kontrol Sistemi ...248

a. Bütçe Sürecine İlişkin Kurumsal Düzenlemeler ...250

b. Kamu Mali Yönetiminde Siyasi-İdari-Mali Sorumlulukların Ayrılması ...256

c. Mali Kontrol Sisteminde Yeni Düzenlemeler ...261

3. Kamu Mali Yönetiminde Neoliberal Piyasa Odaklı Yönetim Anlayışı ...267

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

KÜRESEL KAPİTALİZMLE KURUMSAL BÜTÜNLEŞME ve DEVLETİN İÇSEL-KURUMSAL ÖRGÜTLENMESİNDE DEĞİŞİM: GELİR İDARESİNDE YENİDEN YAPILANMA ...279

I. Dünyada Gelir İdarelerinde Yeniden Yapılanma ... 281

A. Gelir İdaresinde Yeniden Yapılanma Sürecinin Belirleyici Dinamikleri ...282

1. Vergi Reformu, Vergi Rekabeti ve Vergilendirmenin “Küreselleşmesi” ... 282

B. Siyaset-Yönetim Ayrımının Kurumsallaşması: Özerk Gelir İdareleri Üzerine Bir Çözümleme ... 289

1. “Yarı Özerk” Gelir Kurumları ...290

a. Vergi Türüne Dayalı Örgütlenmeden Mükellef Odaklı Örgütlenmeye ... 300

b. Büyük Sermaye Kesimlerine Özel Vergi Birimi: “Büyük Mükellef Birimleri” ...303

2. Gelir İdaresi Alanında Özelleştirmeler ...305

II. Türkiye’de Gelir İdaresinde Yeniden Yapılanmaya Geçişi Belirleyen Dinamikler ...310

A. Gelir İdaresinde Reform Tartışmalarına Tarihsel Kısa Bir Bakış ...311

B. Küresel Kapitalizmle Bütünleşme Arayışlarının Gelir İdaresine Yansıması ...322

1. Dünya Bankası ve IMF’nin Müdahalesi ...327

2. Yerli Sermaye Kesimleri İçin Vergi Reformu Neden Önemli? ...335

a. Dünya Kapitalist Sisteminde Vergi Rekabetinin Artması ...339

b. Kayıt Dışı Ekonominin Kayıt Altına Alınması ...343

c. Yüksek Faiz Dışı Fazla Sağlama ...347

3. Yeni Gelir İdaresi İçin TÜSİAD Modeli ...350

III. Gelir İdaresi Yasası ve Vergi Sisteminde Yönetim-Siyaset Ayrımının Kurumsallaşması: Gelir İdaresi Başkanlığı ...363

A. Yasa Çalışmalarının Evrimi ve Üç Temel Sorun Alanı ...363

1. Vergi Politikası ve Uygulamasının Ayrılması ...367

2. Özerklik Sorunu ...368

3. Denetim Sorunu ...371

B. Yapısal, Örgütsel ve İşlevsel Açıdan Yeni Gelir İdaresi ...377

1. Mükellef Odaklı Örgütlenme ...377

2. Büyük Sermaye Kesimine Özel Vergi Birimi ...379

3. Gelir İdaresinde Teknokrat-Bürokrat Kadrolaşma ...385

SONUÇ ...391

KAYNAKÇA ... 403

KÜNYE

ISBN: 978-9944-5612-8-0

Sosyal Araştırmalar Vakfı - 20

Küreselleşme Dizisi - 8

Birinci Basım: Eylül 2008

Yayına Hazırlayan: Serap Kurt

Kapak Tasarım: Şendoğan Yazıcı

Baskı Öncesi Hazırlık: Ülkü Gündoğdu

Baskı ve Cilt: Ezgi Matbaacılık


Yorumlar
Please past text to modal